Kabelové zámky

Kabelové objekty byly proti neoprávněnému vniknutí jištěny ve vstupu ocelolitinovým kabelovým poklopem, na kterém byl ozub, který samotný měl bránit vyražení poklopu a heslovým zámkem firmy Tresoria (uchyceným na 4 šroubech) , který měl přes milion kombinací. Dále po sestupu do kabelového objektu, lze také najít dvoukřídlé plechové dveře, které oddělovaly samotnou kabelovou místnost od vstupní části a byly uzamykatelné, patrně běžným klíčem, po odsunutí mosazného víčka chránící klíčovou dírku. Samotný zámek byl ještě jištěn speciálním víčkem na klíčový otvor. Předtím, než byl definitivně heslový zámek namontován, vstup do kabelových objektů chránily provizorní zámky fy Tresoria.

Tento článek pojednává hlavně o historii a jednáních ŘOPu (Ředitelství opevňovacích prací) s firmou Tresoria o heslových zámcích a pokouší se shrnout veškeré poznatky k této problematice, které jsem objevil, včetně věcí, které k dané problematice patří.

Při jedné návštěvě v archívu se mi podařilo nalézti toto, je to opis starší češtinou, tak jak to bylo napsáno, trochu jsou upravené odstavce, kvůli formátování:

Čj. vlastní 29.322/taj. 1937 Hl. štábu ŘOP

Zámky pro kabelové komory a usnesení

K věci:

Týká se zámků pro kabelové komory. Průběh věšení zámkového uzávěrů kabelových komor jest zapsán v „Zápise“ ze dne 24. Dubna 1937, který je tomuto spisu přiložen. Nabídka fy „Tresoria“ a.s. Praha – Jinonice ze dne 3. 5. 1937 a dodatek k nabídce ze dne 17.6 1937 jakož i zmíněná „Zápis“ byly předmětem jednání zadávací komise dne 26. června 1937. Typ zámku, který byl schválen touto komisí již 22. 4. 1937 byl schválen definitivně a učiněno usnesení o zadávce těchto zámků firmě Tresoria a.s. Praha – Jinonice. V prvé řadě týká se usnesení o zadávce zámků pro úseky MO a B.

Usnesení jest k tomuto spisu rovněž přiloženo. Zadání provedeno výnosem č.j. 29 992/taj. ŘOP 37.

Usnesení

o  zadávce heslových zámků pro kabelové komory v úseku MO a OP. Dne 22.4.1937 byl zadávací komisi předložen model heslového zámku, určeného pro uzávěr kabelových komor, zhotovených firmou Tresoria –Praha, Jinonice. Postup řešení zámku a jednání až do vyřešení definitivního modelu jest vylíčen v zápise ze dne 24. 4. 1937. Firma Tresoria předložila dne 4. 5. 1937 vyžádanou nabídku ze dne 3. 5. 1937 na jednotkové ceny vlastního zámku a heslového klíče, kalkulované za předpokladu zhotovení nejméně 150 kusů, aby byla umožněna sériová výroba součástek.

Touto nabídkou fa Tresoria nabízela:

1. provedení vlastního zámku o pěti rotačních stavítkách se závorou, neb rozvorovým kotoučem za 250 Kč s příplatkem na amortizaci razidel 10 Kč, celková cena 260 Kč. (Amortizační příplatek je počítán jen u prvých 1000 kusů zámku).

2. provedení stavěcího (heslového) klíče k tomuto zámků s možnosti nastavení 1 448 655 hesel číselných pětimístných za 350 Kč s příplatkem na amortizaci razidel 45 Kč, celkem 395 Kč. (Amortizační příplatek je počítán na prvých 100 kusů).

Vzhledem k tomu, že poklopy na kabelové komory mají býti v brzku dodávaný a musí býti opatřeny uzávěry, nebylo možno déle vyčkávati řešení organisace kontroly kabelových komor spojovací skupinou ŘOP, od čehož závisí stanovení počtu heslových klíčů a byla proto firma Tresoria vyzvána telefonicky dne 28.5.1937 aby započala ihned s výrobou 159 kusů zámku; (uvažováno 139 kusů pro úsek MO, 20 kusů pro úsek B, dle počtu kabelových komor a poklopů). Potřebný počet klíčů že bude jí sdělen později v písemné objednávce.

Dne 15. 6. 1937 oznámila spojovací skupina ŘOP, že jest nutno objednati pro úsek MO 32 klíče a pro úsek B 5 klíčů, což bylo fě Tresoria oznámeno.

Fa Tresoria předložila však dne 17.6.1937 dopis, ve kterém sděluje, že firma, v níž objednala potřebné točené součásti, nemůže dodržeti nabízené podmínečné ceny, jež byly podkladem pro její nabídku, poněvadž stouply ceny surovin a mezd; rovněž i jiné firmy, vyzvané firmou Tresoria operují za podstatné vyšší částky, nežli v původní nabídce bylo uvažováno.

Vzhledem k těmto důvodům nemůže fa Tresoria dodržeti ceny dle nabídky původní a žádá o zvýšení původních cen o 45%. Toto zvýšení nepostihuje amortizační příplatky za razidla.

Dle tohoto požadavku byly by nové jednotkové ceny tyto:

1. vlastního zámku 352,5 Kč + amortizační příplatek 10 Kč, celkem 372,5 Kč

2. stavěcího klíče 507,50 Kč + amortizační příplatek 45 Kč, celkem 552,5 Kč

Pro úsek MO jest zapotřebí 139 zámků á 372,5 Kč = 51 777,50 Kč, 32 klíčů á 552,50 Kč = 17 680 Kč. Cellem pro MO za 69 457,50 Kč.

Pro úsek B jest zapotřebí 20 zámků á 372,50 Kč = 7 450 Kč, 5 klíčů á 552,50 = 2762,50 Kč. Celkem pro B za 10 212,50 Kč.

V případě, že zámky nemohly by býti hotovy zároveň s poklopy a poněvadž tyto bude nutno uzamknouti, jest fa Tresoria dle téhož dopisu ochotna opatřiti bezplatně tyto poklopy prozatímními zámky stavítkovými, montovanými na kotevní desku zámku kombinačního, takže jejich upevněním na místě bude vyžadovati pouze přišroubování čtyřmi, současně dodanými šrouby do otvorů v poklopech, předvrtaných pro připevnění zámku definitivních. Prozatímní zámky byly by po dodání definitivních firmě vráceny.

Komise uznává důvody, uvedené firmou Tresoria pro zvýšení cen, schvaluje tyto nové ceny a souhlasí s objednávkou potřebných zámků s klíči pro kabelové komory v úseku MO, a v úseku B jak výše uvedeno. Celková hodnota zadávky činí 79 670 Kč. Slovy sedmdesátdevěttisícšestsetsedmdesátkorunčsl.

V Praze, dne 26 června 1937

Zápis o průběhu řešení zámkového uzávěru kabelových komor v úsecích stálého opevnění

Po uzavření kabelových komor typů A, B, C byly vypracovány a schváleny ocelolitinové poklopy kruhové a čtvercové po případě vchodové dvéře 30 mm silné. Viz zadání čj. 24 744 – taj. Hl. ŘOP37 a č.j. 24 585 – taj.hl. št. ŘOP 1937.

Pro tyto poklopy a dvéře bylo nutno vyřešiti vhodný uzávěr, který by odpovídal pevnosti poklopu a nebylo možno snadno otevříti.

Major stav. Kašík II. b) skupiny vyřešil takové zámky, jeden pro poklopy a jeden pro dvéře (plány R-83, R-197) a pro posouzení jejich funkce byly zhotoveny modely. Model zámku pro poklopy (uzavření horizontální) zhotovila dle plánu R-197 firma Tresoria akc. spol. Praha – Jinonice a model zámku pro dvéře dle plánu R83 fa Karel Mareda, Praha VII. Přístavní 7.

Model zámku pro poklopy dle plánu R-197, zhotovený firmou Tresoria vyhovoval oběma podmínkám. Podmínce druhé, tj.  nesnadné otevření , vyhověno bylo tím, že střelka zámku jest zajištěna dvěma západkami, otevíratelnými dvěma různými klíčí, odlišně otočnými, z jichž jeden jest trubkovitý a druhý do prvního zastrčený. Druhý klíč je v prvém trubkovitém veden zářezy. Z vnější úpravy zámku není patrno, že jest třeba k otevření klíčů dvou, na sobě závislých.

Pan plk.ing. Hubálek uznal přednosti tohoto zámku, avšak vyslovil ještě obavu, že v případě ztráty, nebo krádeže těchto dvou speciálních klíčů, nebyl by uzávěr jistý proti vloupání a že by bylo tudíž žádoucí, vyřešiti tento princip na přestavování.

Při jednání o této možnosti bylo rozhodnuto použití téhož principů dvou a po případě i tří klíčů do sebe vsunutých, jejichž vzájemná poloha (poloha ozubů) by se dala přestavovati některým ze stávajích systému heslových zámků.

Firma Tresoria byla tudíž pověřena, aby za spolupráce majora stav. Kašíka zhotovila nový model tohoto zámků ve dvojnásobné velikosti, podle naznačených směrnic a s použitím klíče 3-dílného tj. 3 klíče v sobě zastrčené.

Ke zhotovenému novému modelu (2:1) byly provedeny dle návrhu majora Kašíka postupně ještě některé úpravy a opravy, takže nový model zámku má tyto přednosti:

1. vyhovuje podmínce pevnosti, neboť vlastní střelka jest silná a oddělená od poháněcího ústrojí zámku.

2. poháněcí konstrukce zámku jest rotační 3-stavítkové

3. klíč je třídílný (3 klíče trubkovité v sobě) s ozuby, jejichž vzájemná poloha dá se měnití heslovými(číslicovými) kruhy, s jednotlivými klíči pevně spojenými. Různou, nastavenou polohou ozubů ozubů rozestaví se rotační stavítka. Počet přestav, jest asi 7000.

4. heslové zařízení jest na klíči, který po uzavření se odejme a na poklopu není patrno, že jde o zámek heslový. Kromě toho střední trn v otvoru zabraňuje nežádoucí manipulaci silnějším předmětem v otvoru zámku a poškození. Případné rozházení rotačních stavítek není závadou, neboť klíčem možno postupně jednotlivá stavítka srovnati. Naopak, rozházení stavítek bylo popudem ku hledání osoby, která se o otevření pokoušela.

5. heslový klíč lze ze zámku vytáhnouti pouze v základní heslové poloze, takže nutno heslo napřed smazati a není možno omylem ho na klíči zapomenouti, aby mohlo býti přečteno nepovolanou osobou.

6. heslo možno buď periodicky, neb v podezřelých případech snadno měniti, což umožňuje zvlášť konstruované zařízení na zámku.

7. zámek možno použití pro horizontální poklopy i pro vertikální libovolné dveře vhodným přizpůsobením střelky.

8. jeden heslový klíč stačí pro celou sérii komor.

Přednosti tohoto zámku byly náležitě uváženy a z rozkazu p.plk.ing. Hubálka nařízeno firmě Tresoria zhotoviti definitivní model ve skutečné velikosti, pouze s tím rozdílem, že místo klíče 3dílného bude zhotoven klíč 5dílný (složený z pěti klíčů v sebe zastrčených) o počtu přestav asi 1 500 000, takže otevření zámku bez znalosti hesla bude prakticky vyloučeno.

Firma Tresoria zhotovila definitivní model zámku (1:1), který byl shledán již vhodným, aby byl předložen zadávací komisi ku posouzení a schválení.

Bude pouze účelným heslovitou část klíče nedělati kuželovou, nýbrž stupňovitou s číselnými kruhy o různém průměru, číslovaní bude tím přehlednější a stavění hesla snazší.

Dne 22. Dubna 1937 byl tento model zadávací komisi předložen a panem plk.inž. Hubálkem vysvětlena a předvedena jeho funkce.

Po uvážení jeho všestranné vhodnosti schválila komise tento typ zámku a rozhodla, aby tohoto typu bylo použito pro uzávěr všech kabelových komor.

Zároveň, výhledem k možnosti všestranného použití tohoto zámku, odpadne použití zámku dle plánu R- 83, jehož model zhotovila fa K. Mareda.

Firma Tresoria, jakožto účastník na konstrukci zámku, byla vyzvána, aby předložila nabídku na zhotovení těchto zámku a aby při kalkulaci počítala s množstvím asi 130-150 kusů.

V Praze, dne 24. Dubna 1937 

Nabízí se otázka, jak takovýto finální heslový zámek vypadal a jak fungoval?

Čj. 47540 ŘOP 1937
Příloha: 1 plánek

Heslový zámek

Návod k montáži a používání

A./ Stručný popis

Heslový zámek má tyto hlavní součásti:
1./ Zámkové pouzdro, otočné mezi dvěma deskami, s vnitřním ústrojím, se zařízením na změnu hesla a závorou, neb rozvorovým kotoučem pro rozvory dveří.
2./ Heslový klíč

1./ Zámkové pouzdro
Zámková pouzdro je dutý válec, v němž je uloženo volně, otočně pět vnějších a pět vnitřních mezikružných kotoučů, zasahujících do sobe ozubením. V otvoru každého vnitřního kotouče jest výřez pro příslušný zub klíče. Na obvodě každého vnějšího kotouče jest výřez pro záskočku pouzdra.

Pevná spojení mezi vnějšími kotouči a pouzdrem umožňuje záskočka pouzdra, dvěma čepy na pouzdře otočně připevněná a pérem přitlačována skrze podélné okénko v pouzdře do zářezů vnějších kotoučů, jsou-li tyto výřezy srovnány v řadě. V tomto případě jsou vnitřní kotouče ozubením pevně spojeny s vnějšími a je možno klíčem, zasunutým do zámku, otáčeti celou soustavou a tím i závorou.

Zámková pouzdro jest opatřeno na spodní desce mezi osou závory a kruhovým kotoučem evidenčním číslem zámkového pouzdra.

Vzájemnou polohu kotoučů vnitřních a vnějších možno změniti pomocí heslového klíče, jestliže rýhovaným kolečkem stavěcího šroubu na spodku zámku vysuneme vnější kotouče z ozubeného záběru s vnitřními kotouči. Jsou-li vnitřní kotouče pootočeny dle určitého hesla, pak možno výřezy na obvodě vnějších kotoučů srovnati do řady pouze použitím heslového klíče, nastaveného na totéž heslo. V tom případě zapadne záskočka pouzdra do těchto výřezu a možno zámek klíčem odemknouti.

2./ Heslový klíč
Heslový klíč jest pět trubkovitých, do sebe vsunutých trnů, z nichž každý má na konci zub. Každý trn je na druhém konci ukončen dvěma sdruženými kotouči a tyto kotouče tvoří kuželovou heslovou hlavu klíče. Vnitřní trn nese ještě držadlo klíče, které slouží ku zvednutí poklopu (dveří).

Každý spodní kotouč ze dvou sdružených, nese stavítko, jehož dva výběžky zapadají do drážek vrchního sdruženého kotouče, opatřeného čísly, po obvodě rovnoměrně rozdělenými.

Tyto sdružené kotouče jsou opatřeny čísly:

první kotouč (nejmenší) má číslo 1 až 13,
druhý kotouč má čísla 1 až 14,
třetí kotouč má čísla 1 až 17,
čtvrtý kotouč má čísla 1 až 19,
pátý kotouč (největší) má čísla 1 až 23.

Stavítko spodního kotouče nese kloubovou spojku, která může spojiti všechna stavítka v poloze srovnané, nutná pro zajištěni hesla nebo základní sestavy. Povytažením stavítka a otáčením možno je nastaviti na libovolné číslo, patrné v okénku stavítka. Nastavením stavítek na čísla, daná heslem a spojením kloubovou spojkou, rozestaví se zuby trnů do odpovídajících poloh a tím také pootočí kotouče v pouzdru tak, že výřezy vnějších kotoučů utvoří souvislou drážku, do níž zapadne záskočka pouzdra.

Na horní hraně držadla jest vyraženo evidenční číslo heslového klíče, které souhlasí s evidenčním číslem tohoto návodu, který jest vydán ku každému klíči v jednom exempláři. Zámek i klíč jsou nerezavící a nesmí býti mazány!

B./ Montáž
Pro připevnění zámku jsou na vnitřní straně víka poklopu neb na vnitřní straně dveří čtyři otvory s vyříznutým závitem. Na víku poklopu kromě toho dvě drážky, do kterých se zámek zasune svou vrchní deskou. Zámek se přišroubuje čtyřmi dlouhými šrouby, které jsou dodány se zámkem. Zámek možno otevříti otočením klíče o 55°z polohy zavřené do otevřené. Tato poloha klíče při otevření jest označena na vnější ploše víka (dveří) mosazným ukazovatelem (nýtkem). Na každém dodaném zámku jest tato poloha označena na vrchní desce zásekem neb barvou.

Nové heslo lze nastaviti jen tehdy, když klič, jest spojkou otočen proti tomuto mosaznému ukazovateli!

C./ Základní sestava
Zámek a heslový klíč jsou při dodání nastaveny na sestavu čísel “1-1-1-1-1“,  t.j. v okénkách  všech stavítek jsou jedničky a vnitřní kotouče v zámkovém pouzdru jsou v záběru také dle táto sestavy.

Tato sestava jest základní a umožňuje otevření a zavření pouhým zasunutím a otočením klíče heslového i libovolného trnového klíče s vhodným zubem.

Nesmí tedy býti sestavy “1-1-1-1-1“ jakožto hesla použito!

Klíč možno do zámku vsunouti a vyjmouti pouze při nastavení na tuto základní sestavu a proto nemůže heslo zůstati omylem nastaveno na klíči.

D./ Nastavení hesla
Nastaviti dané heslo možno pouze při zasunutém klíči a otevřeném zámku. Při tom klíč musí býti kloubovou spojkou otočen proti mosaznému ukazovateli na vnější straně poklopu (dveří).

Stavěcím šroubem s rýhovanou hlavou no spodku zámku točíme tak dlouho, dokud lze ve směru „Z“ (značí „zrušiti‘).

Otevřeme kloubovou spojku na stavítkách klíče.

Stavítka na hlavě klíče nastavíme no žádané nové heslo (na příklad: ″5-12-9-17-20“).

Pořadí čísel vždy shora.

Spojíme stavítka opět kloubovou spojkou.

Otočíme klíčem tak, aby kloubová spojka mířila k mosaznému ukazovateli. To jest velmi důležité! Jinak by vnitřní ozubené kotouče v zámkovém pouzdru nezapadly do zubů vnějších kotoučů.

Stavěcím šroubem točíme zpět, dokud lze ve směru ‘N‘ (značí ‘nastavit‘). Tím jsou opět kotouče v pouzdře zámku v záběru a zámek je nastaven na dané heslo.

Víko poklopu (dveře) možno zavřít a zamknout.

Vyjmouti klíč ze zámku možno jen tehdy, jestliže stavítka nastavíme na základní sestavu “1-1-1-1-1“ a tím srovnáme zuby klíče a smažeme heslo.

E./ Odmykaní
Klíč nastavíme na základní sestavu “1-1-1-1-1“. (Bývá již nastaven od posledního zamknutí a vyjmutí).

Na zasunutém klíči nastavíme dané heslo a spojíme stavítka kloubovou spojkou.

Zámek otevřeme točením vpravo. Otáčíme zvolna, až slyšíme zapadnutí záskočky, povolíme a dalším točením otevřeme.

F./ Zamykání
Klíč jest v zámku a nastaven na heslo od posledního odemknutí. Víko (dveře) zavřeme a zamkneme otočením klíče nalevo a vypneme kloubovou spojku.

Pootočíme držadlem klíče nalevo asi o ¼ – ½ kruhu, abychom vyhodili záskočku ze záběru s vnitřními kotouči.

Stavítka nastavíme na základní sestavu “1-1-1-1-1“, srovnáme a spojíme kloubovou spojkou.

Otočíme klíčem tak, aby jeho zuby prošly výřezem v klíčovém otvoru víka (dveří), klíč vyjmeme a klíčový otvor uzavřeme.

G./ Poruchy
Zámek i klíč nemají jemných součásti a proto, při normálním používání a zachování postupu dle tohoto návodu, nemůže vzniknouti žádná porucha.

Může se státi, že někdo manipulací v klíčovém otvoru pootočí vnitřní kotouče, takže zářezy pro zuby klíče netvoří drážku a klíč nelze vsunouti.

V tom případě zasuneme klíč, oř narazí na první kotouč, volně bez tlaku, otáčíme prvním číslovaným kotoučem, až prvním zubem zapadne do vyhledaného prvního zářezu. Dalším volným otáčením druhým číslovaným kotoučem najdeme zářez v druhém kotouči. Tak postupně vyhledáme všech pět zářezů a klíč do nich postupně zasunujeme.

Násilné poškozování zámku, které by deformovalo vnitřní kotouče, takže by nebylo možno klíč zasunouti, neb kotouči otáčeti, zabrání otevřeni vůbec.

V tom případě bylo by nutno svrchu vyvrtati čtyři připevňující šrouby a celý zámek ze záběru závory vysunouti.

V Praze, 31 prosince 1937

Těsně než byly heslové zámky osazeny, byly před nimi instalované provizorní zámky. Podařilo se mi nalézti hlavičkový papír fy Tresoria, ve kterém se píše:

Dopis z fy Tresoria, ze dne 16. Července 1937

Podle objednávky MNO, ze dne 3.t.m.č.j.29 922/taj. hl.št.ŘOP./1937, zasíláme na Vaší ct. adresu: 20 provizorních zámku pro poklopy, k nímž později podle citované objednávky dodáme zámky heslové.

V příloze zasíláme Vám výkres č.11.034-1, v němž ve třech obrázcích jest znázorněn postup namontování zaslaných Vám provisorních zámků.

Obr. I. znázorňuje část poklopu bez zámků.


Obr. II.  jest táž část bez zámku, nahoře v levo jest zakreslena podložka zámku, kterou Vám s každým zámkem zasíláme, a sice jest zakreslena v poloze v jaké musí býti držena před zasunutím do rybiny na poklopu. V tomto obr. ve výseku poklopu jest také zakreslená zámková podložka ji do rybiny zasunutá.


Obr. III. jest stejná část poklopu se zasunutou podložkou, nahoře vlevo jest provisorní zámek a točená šipka od něho vedoucí ukazuje na zámek správně na podložce uložený. Upozorňujeme zvlášť na to, že v poklopech a tudíž i v zasílaných Vám podložkách zámkových jsou 4 otvory pro šrouby 3/8“, kdežto zámkové skříňky budou na tyto podložky přišroubovány 4 šrouby 1/4″.


Příslušné šrouby zasíláme se zámky. Jsme přesvědčeni, že podle přiloženého výkresu číslo 11034-1 a výše uvedeného návodu bude moci kdokoliv, k tomu určený, tuto jednoduchou montáž zámků provésti.

Poroučíme se Vám s projevem dokonalé úcty:       

Použité zdroje:
nákresy, plány a texty VÚA/VHA Praha, fondy ŽSV a ŘOP
č.j. 29.322/taj. 1937
č.j. 47.540 ŘOP 37
dopis fy Tresoria, ze dne 16.7.1937
vlastní poznatky a foto z terénu 2003-2013

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)